ขยายท่าเรือน้ำลึกกรุงพระสีหนุวิลล์ เพื่อรองรับการขนส่งทางเรือของกัมพูชา (สคต.พนมเปญ)

thThai