ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ

ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
1. ท่านชอบอะไรบนเว็บไซต์กรมมากที่สุด โปรดระบุ
3. ท่านเข้าถึงข้อมูล/บริการที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วใช่หรือไม่
4. ท่านจะแนะนำเว็บไซต์กรมให้แก่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของท่านหรือไม่
5. ท่านจะกลับมาใช้เว็บไซต์กรมในการหาข้อมูลหรือเข้าถึงบริการในอนาคตอีกหรือไม่
6. ท่านได้รับข้อมูลบริการที่ต้องการจากเว็บไซต์กรมหรือไม่
7. ท่านพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมมากน้อยเพียงใด
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจ
8. ท่านบรรลุเป้าหมายของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่

thThai