ขนาด: ก- ก+

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือ
คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

มาตรา 9 (2) นโยบาย/การตีความ

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ

มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540