เกี่ยวกับกรม

วิสัยทัศน์

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570

พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานภารกิจหลักตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ให้กรมส่งเสริมการส่งออก มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้า และธุรกิจ บริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและ เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย

ผู้บริหารระดับสูง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
อธิบดี

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit
0-2507-8093
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
อธิบดี

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit
0-2507-8093
นางอารดา เฟื่องทอง

นางอารดา เฟื่องทอง

Mrs. Arada Fuangtong
รองอธิบดี
0-2507-8072
นายพรวิช ศิลาอ่อน

นายพรวิช ศิลาอ่อน

Mr. Pornvit Silaon
รองอธิบดี
0-2507-8061
นางสาวณัฐิยา สุจินดา

นางสาวณัฐิยา สุจินดา

Ms. Natiya Suchinda
รองอธิบดี
0-2507-8081

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่

M.L. Kathathong Thongyai
0-2507-8037
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นายอภิรักษ์ แพพ่วง

Mr. Aphirak Paepuang
0-2507-8031
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นางพรพิมล เพชรกูล

Mrs. Ponpimon Petcharakul
0-2507-8043
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นายธีระพล โกวพัฒนกิจ

Mr. Theeraphon Kowphatthanakit
0-2507-8040
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นางสาวกานดา อนันตกูล

Ms. Kanda Anuntakul
0-2507-8119
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นางสาวประจงพร ตันมณี

Ms. Prajongporn Tanmanee
0-2507-8051
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย

Ms. Vilasinee Nonsrichai
-
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นางนันท์นัดดา ภัททิยกุล

Mrs. Nunnadda Phattiyakul
-
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นางปรียากร ศังขวณิช

Mrs. Preeyakorn Sankhavanija
0-2507-8339
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

นางสุภาพร สุขมาก

Mrs. Suparporn Sookmark
0-2507-7810
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

นางภาวินี รวยรื่น

Mrs. Pavinee Rauyruen
0-2507-8155
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

นายนิษณะ ทวีพาณิชย์

Mr. Nissana Thaveepanit
0-2507-8202
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1

นางนิศาบุษป์ วีรบุตร

Mrs. Nisabudh Virabutr
0-2507-8353
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

นายชัพพล โรจนเสน

Mr. Chappon Rochanasena
0-2507-8024
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นายจิรกานต์ เพชรชาติ

Mr. Jirakarn Bejrajati
0-2507-8189
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

นางสาวพัดชา วุฒิพันธุ์

Ms. Patcha Wutipan
0-2507-8172
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ

นายทวีป ราชาภักดี

Mr. Taweep Rachaphakdee
0-2507-8448
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

นายวุฒิศักดิ์ กาญจนาภรณ์

Mr. Vutthisak Kanchanaporn
0-2507-7859
ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

นางสาวประอรนุช ประนุช

Ms. Pra-onnuch Pranuch
0-2507-8285
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

นายพรอนันต์ พุ่มแก้ว

Mr. Pornanun Poomkaew
0-2507-7943
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางเพ็ญนภา อินสว่าง

Mrs. Pennapa Insawang
0-2507-8129
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.)

เป็นสำนักงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 58 แห่งทั่วโลก มีภารกิจในการติดตามภาวะและความเคลื่อนไหวทางการค้า สำรวจความต้องการของสินค้าและช่องทางการค้าในตลาดต่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ         เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์
ด้านการค้าระหว่างประเทศ

          คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 31 คนทั่วโลก ให้ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ ทางการค้าของไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมทางการค้าให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ของไทยตั้งอยู่

เกี่ยวกับกรม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO)

นายพรวิช ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง : รองอธิบดี
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลชั้นนำภาครัฐในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570 และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่านิยมองค์กร

DITP DRIVE

D = Dedicated มุ่งมั่น ขยัน อดทน
R = Responsive ผลลัพธ์ฉับไว
I = Integrity ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
V = Value Creation สร้างสรรค์สิ่งใหม่
E = Excellent เพื่อการค้าไทยเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร

ความพร้อมในการปรับตัวเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร

เกี่ยวกับกรม

thThai