ขนาด: ก- ก+

เกี่ยวกับกรม

วิสัยทัศน์

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570

พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานภารกิจหลักตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ให้กรมส่งเสริมการส่งออกมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้า และธุรกิจ บริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและ เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย

ผู้บริหารระดับสูง

อธิบดี

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit

เบอร์โทร: 0-2507-8093
Untitled design (1)
นางอารดา เฟื่องทอง

Mrs. Arada Fuangtong

รองอธิบดี

เบอร์โทร: 0-2507-8072
Mask group-1

นางสาวณัฐิยา สุจินดา

Ms. Natiya Suchinda

รองอธิบดี

เบอร์โทร: –
Mask group

นายพรวิช ศิลาอ่อน

Mr. Pornvit Silaon

รองอธิบดี

เบอร์โทร: –
Mask group-9
นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ
Mr. Pisitk Kitwiriya

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

เบอร์โทร: 0-2507-8033
Mask group (5)
ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่
M.L. Kathathong Thongyai

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

เบอร์โทร: –

Mask group (9)
นางพรพิมล เพชรกูล
Ms. Ponpimon Petcharakul

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

เบอร์โทร: –

Mask group (2)
นางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์
Ms. Pitinun Samanvorawong

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

เบอร์โทร: 0-2507-8051

Mask group (1)
นางสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Ms. Samornrat Snidvongs Na Ayudhya

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

เบอร์โทร: 0-2507-8040

Mask group-3
นางสาวฐาปนี ภาณุโสภณ
Ms. Tapanee Pharnusopon

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

เบอร์โทร: 0-2507-8047
Mask group (11)
นางสาวกานดา อนันตกูล
Ms. Kanda Anuntakul

รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

เบอร์โทร: 0-2507-8119
Mask group (10)
นางสาวประจงพร ตันมณี
Ms. Prajongporn Tanmanee

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

เบอร์โทร: 0-2507-7961
Mask group-9

นางปรียากร ศังขวณิช

Mrs. Preeyakorn Sankhavanija

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้า สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

เบอร์โทร: 0-2507-8339
Mask group
นายกิตินันท์ ยิ่งเจริญ
Mr. Kittinand Yingcharoen

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

เบอร์โทร: 0-2507-7810
Mask group (4)
นางภาวินี รวยรื่น
Mrs. Pavinee Ruayruen

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

เบอร์โทร: 0-2507-8155
tester (1)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1

เบอร์โทร: 0-2507-8202
Mask group-10
นางนิศาบุษป์ วีรบุตร
Ms. Nisabudh Virabutr

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

เบอร์โทร: 0-2507-8353
Mask group (12)
นายชัพพล โรจนเสน
Mr. Chappon Rochanasena

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เบอร์โทร: 0-2507-8024
Mask group-8
นายจิรกานต์ เพชรชาติ
Mr. Jirakarn Bejrajati

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาด
และธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

เบอร์โทร: 0-2507-8189
Mask group (13)
นางสาวพัดชา วุฒิพันธุ์
Ms. Patcha Wutipan

ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ
และการบริการการค้าระหว่างประเทศ

เบอร์โทร: 0-2507-8172
tester (1)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
และส่งเสริมธุรกิจบริการ

เบอร์โทร: 0-2507-8448
Mask group (3)
นายนิษณะ ทวีพาณิชย์
Mr. Nissana Thaveepanit

ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

เบอร์โทร: 0-2507-7859
Mask group-7
นางสาวประอรนุช ประนุช
Ms. Pra-onnuch Pranuch

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

เบอร์โทร: 0-2507-8285
Mask group-4
นายพรอนันต์ พุ่มแก้ว
Mr. Pornanun Poomkaew

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เบอร์โทร: 0-2507-7943
Mask group-12
นางสาวอัญชลี มีผดุง
Ms. Anchalee Meepadung

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
กลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร: 0-2507-8129

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

          เป็นสำนักงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 58 แห่ง ทั่วโลก มีภารกิจในการติดตามภาวะและความเคลื่อนไหวทางการค้า สำรวจความต้องการของสินค้าและ ช่องทาง การค้าในตลาดต่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทย และ นานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์
ด้านการค้าระหว่างประเทศ

          คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 31 คนทั่วโลก ให้ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ ทางการค้าของไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมทางการค้าให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ของไทยตั้งอยู่

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO)

-

ตำแหน่ง :  –
วิสัยทัศน์ : –

ค่านิยมองค์กร

DITP DRIVE

D = Dedicated มุ่งมั่น ขยัน อดทน
R = Responsive ผลลัพธ์ฉับไว
I = Integrity ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
V = Value Creation สร้างสรรค์สิ่งใหม่
E = Excellent เพื่อการค้าไทยเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร

ความพร้อมในการปรับตัวเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร

thThai