มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการข้อมูล

สถิติการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 4 ช่องทางการให้บริการ

1. สายตรงการค้าระหว่างประเทศ (Call Center 1169)

ปีงบประมาณ จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) ความพึงพอใจ (%)
2564 13.047 99.01
2565 14,024 99.16
2566 รายเดือน 15,382 99.06
2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) รายเดือน 6,117 99.42

2. เคาน์เตอร์บริการ (GI)

ปีงบประมาณ จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) ความพึงพอใจ (%)
2564 298 98.78
2565 263 98.65
2566 รายเดือน 318 97.43
2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) รายเดือน 158 99.57

3. หน่วยเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาฯ (Mobile Unit)

ปีงบประมาณ จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) ความพึงพอใจ (%)
2564 298 95.74
2565 568 99.04
2566 รายเดือน 1,589 98.22
2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) รายเดือน 1,135 100

4. DITP CHAT

ปีงบประมาณ จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย)
CHATBOT
จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย)
AGENT
ความพึงพอใจ (%)
2564 (พ.ค.-ก.ย.64) 2,910 936 86.02
2565 7,029 2,141 88.72
2566 รายเดือน 10,010 3,019 96.87
2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) รายเดือน 5,372 98.84

สถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านช่องทาง E-Service

ปีงบประมาณ จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย)
Online
จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย)
Onsite
จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย)
Hybrid
ความพึงพอใจ (%)
2564 34,577 7,222 19 98.26
2565 41,828 1,849 1,201 88.39
2566 รายเดือน 14,109 15,087 8,620 90.67

สรุปรวมทุกช่องทางการบริการ

ปีงบประมาณ จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย) ความพึงพอใจ (%)
2564 59,307 95.56
2565 68,903 94.79
2566 65,115 96.45

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่