ขนาด: ก- ก+

มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

สถิติการให้บริการข้อมูล

สถิติการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 5 ช่องทางการให้บริการ

1. สายตรงการค้าระหว่างประเทศ (Call Center 1169)

ปีงบประมาณจำนวนผู้ขอรับบริการความพึงพอใจ (%)
256413,04799.01
256514,02499.16
2566
(ต.ค. 65 – มี.ค. 66)
8,26299.25

2. เคาน์เตอร์บริการ (GI)

ปีงบประมาณจำนวนผู้ขอรับบริการความพึงพอใจ (%)
256429898.78
256526398.65
2566
(ต.ค. 65 – มี.ค. 66)
15397.33

3. หน่วยเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาฯ (Mobile Unit)

ปีงบประมาณจำนวนผู้ขอรับบริการความพึงพอใจ (%)
256429895.74
256556899.04
2566
(ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
44797.84

4. DITP Touch (ปิดให้บริการ 31 ม.ค. 2565)

ปีงบประมาณLive ChatExpertiseความพึงพอใจ (%)
25641,4077093.86
2565
(ต.ค. 64 - ม.ค. 65)
1962089.74
2566ปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการ

5. DITP CHAT

ปีงบประมาณCHATBOTAGENTความพึงพอใจ (%)
2564
(พ.ค. - ก.ย. 64)
2,91093986.02
25657,0292,14188.72
2566
(ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
5,0491,57594.55

สถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปีงบประมาณจำนวนผู้ขอรับบริการความพึงพอใจ (%)
256432,02390.23
256544,87798.26
2566
(ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
16,13594.53

สรุปรวมทุกช่องทางการบริการ

ปีงบประมาณจำนวนผู้ขอรับบริการความพึงพอใจ (%)
256450,99293.94
256569,11895.60
2566
(ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
31,62196.70

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่