ขนาด: ก- ก+

DITP ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริต

Asset 7

กรณีศึกษา

อื่น ๆ

สค.สร้างสรรค์สังคมคุณธรรม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน