ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานของกรม

ที่ทำการกรม เคาน์เตอร์ให้บริการกรม

 • ที่ทำการกรม เคาน์เตอร์ให้บริการกรม
   • สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   • สาขาถนนรัชดาภิเษก : เลขที่ 22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 • สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169
 • เว็บไชต์กรม www.ditp.go.th
 • Email : Saraban@ditp.go.th
 • กล่องรับฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน/การทุจริตภาครัฐ จำนวน 3 จุด
   • จุดที่ 1: หน้าสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารริมถนน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานใหญ่)
   • จุดที่ 2: หน้าสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารริมน้ำ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานใหญ่)
   • จุดที่ 3: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สาขาถนนรัชดาภิเษก)
 • ทางไปรษณีย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

สำนักนายกรัฐมนตรี GCC 1111

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

thThai