ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ในช่องทางการให้บริการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ที่ทำการกรม เคาน์เตอร์ให้บริการกรม

 • ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ให้บริการของกรม
   • สำนักงานใหญ่ 563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
   • สาขารัชดาภิเษก 22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 • ร้องเรียนทางไปรษณีย์
   • อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
 • ร้องเรียนทางโทรศัพท์ สายด่วน 0 2507 8305
 • ร้องเรียนทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
   • www.ditp.go.th
   • Email : legal@ditp.go.th
 • ร้องเรียนผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น จำนวน 3 จุด
   • บริเวณชั้น 3 อาคารริมน้ำ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ)
   • บริเวณชั้น 3 อาคารริมถนน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ)
   • อาคารที่ทำการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)

ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
   • โทรศัพท์ 0-2283-4000
   • โทรสาร 0-2283-4249
   • Email : Saraban@opm.go.th 
   • www.1111.go.th

ร้องเรียนทางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ ถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์

 • 563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
   • สายด่วน 1203
   • โทรศัพท์ 02-507-7000 , 02-507-8000 
   • โทรสาร 02-547-5209-10
thThai