ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ในประเทศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ร่างประกาศและขอบเขตการจ้าง (TOR)

ช่องทางในการวิจารณ์ร่างประกาศและขอบเขตการจ้าง (TOR)

ที่อยู่ : กลุ่มงานพัสดุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ : 02-507-7814 , 02-507-7751

อีเมล : supplies@ditp.go.th

ประกาศประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ต่างประเทศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/รายปี/ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน

รายปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว

กฎ/ระเบียบ/มติครม./หนังสือเวียน