ฉันต้องการ... เพิ่มมูลค่าด้วยแบรนด์/
ดีไซน์/ตราสัญลักษณ์/นวัตกรรม

              เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก สร้างความแตกต่างจาก ประเทศคู่แข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ DITP มุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย มีการพัฒนา การออกแบบ/ดีไซน์ มีการสร้าง/ประยุกใช้นวัตกรรมกับสินค้าและบริการ มีการสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักและมี เอกลักษณ์ และใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าไทย โดยมีกิจกรรม/โครงการที่แนะนำ ได้แก่

การออกแบบและนวัตกรรม

            DITP ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาการออกแบบและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการและพัฒนาเชิงลึกสินค้า โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การตลาด และนวัตกรรม มาร่วมให้ คำแนะนำผู้ประกอบการและพัฒนาต้นแบบสินค้า ตลอดจนโค้ชชิ่ง (Coaching) การวางแผนธุรกิจและการตลาด

การสร้างแบรนด์

          เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่และสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง DITP ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Strategy) การสื่อสารเรื่องราว (Storytelling) การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) รวมทั้งจัดกิจกรรมต่อยอดโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการ

การส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์

          การใช้ตรารับรองคุณภาพมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ สินค้าและบริการไทยในสายตาผู้นำเข้าและผู้บริโภค DITP มีการมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อใช้บนผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการ อีกทั้งยังช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ให้เป็น ที่รู้จักในตลาดโลก

ตราสัญลักษณ์สำคัญ

เพิ่มมูลค่าด้วยแบรนด์/ดีไซน์/ตราสัญลักษณ์/นวัตกรรม

รางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบ
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

เพิ่มมูลค่าด้วยแบรนด์/ดีไซน์/ตราสัญลักษณ์/นวัตกรรม

สัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและ
คุณภาพของสินค้าและบริการไทย

เพิ่มมูลค่าด้วยแบรนด์/ดีไซน์/ตราสัญลักษณ์/นวัตกรรม

รางวัลที่ให้กับสินค้าไทย
ที่มีการออกแบบดี

              ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารโครงการและกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้า/บริการของท่าน ได้ที่

เพิ่มมูลค่าด้วยแบรนด์/ดีไซน์/ตราสัญลักษณ์/นวัตกรรม

ตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทยและ ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ให้บริการ และจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย