ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรม

ร้องเรียนการทุจริต

แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก่อนร้องเรียน/แจ้งเบาะแส โปรดตรวจสอบว่ากรณีมีมูลเป็นความจริง มิได้เป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน "กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ ท่านจะไม่สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้"

1 : ข้อมูลของผู้ร้องเรียน

(โปรดระบุชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ หรือ Email ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการกล่าวหา ร้องเรียน เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือ เพื่อรายงานผลความคืบหน้า ให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุด)

2 : ข้อมูลของผู้ที่ต้องการร้องเรียน

(โปรดระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียน เพื่อสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้)
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน
ตำแหน่งผู้ถูกร้องเรียน
หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียน

3 : ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

(โปรดบรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด และระบุรายละเอียดการกระทำความผิดพร้อมระบุพยานหลักฐาน/เอกสารที่สามารถยืนยันหรือ
สนับสนุน
การกล่าวหาเรื่องร้องเรียน)

Text
Maximum upload size: 1MB
"โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะปกปิดรายชื่อและรายละเอียดของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และพยาน ไว้เป็นความลับ"