กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับกองทุนฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ

โครงสร้างบริหาร

แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการ

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ

พ.ร.บ./มติ/คำสั่ง/หลักเกณฑ์

พ.ร.บ.

มติกรรมการบริหารกองทุน

คำสั่งกรม

ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์

แบบฟอร์ม/คู่มือ/ปฏิทิน

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

แบบฟอร์มรายงานแผน/รายงานผล

คู่มือ

ปฏิทิน

โครงการที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงาน

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

รายงานทางการเงิน (กองทุน)

ประกวดราคา (กองทุนฯ)

ประกวดราคาภายในประเทศ

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

อื่น ๆ

ติดต่อ

  • ที่อยู่: สำนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ชั้น 4 อาคารริมน้ำ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์:   02-507-7812 / 02-507-7813 / 02-507-7784
  • อีเมล:       ditp.itpf@gmail.com