กิจกรรมเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ภายใต้ โครงการจัดทำคู่มือการตลาดเชิงลึกโอกาสและแนวทางการเข้าสู่ตลาดสินค้าตลาดเฉพาะ กลุ่มสินค้าแกลมปิ้ง (Glamping)

thThai