ภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

การส่งออกของอินเดียโดยรวม (สินค้าและบริการ) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่า 73.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 14.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 75.50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 10.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
.
การส่งออกรวมภาคสินค้าและบริการของอินเดียสะสมระหว่างเมษายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่า 709.81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 0.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการนำเข้าสะสมระหว่างเมษายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่า 782.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 4.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
.
1. การค้าสินค้า
การส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่า 41.40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 37.01 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและ อัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า 29.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 25.57 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สินค้า หัตถกรรม (ยกเว้นพรม) ยาสูบ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า กาแฟ ชา
.
ภาพรวมการส่งออกสินค้าที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มูลค่าการส่งออกสินค้าอินเดีย ขยายตัวร้อยละ 11.86 เทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อนหน้า โดยมีสินค้าหลักที่ขับเคลื่อนมูลค่าการส่งออกสินค้าอินเดีย ได้แก่ สินค้าด้านวิศวกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และสินค้าปิโตรเลียม
ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสินค้า 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน -กุมภาพันธ์ 2567) มีมูลค่า 394.99 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 409.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 286.51 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 284.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญที่ขยายตัวช่วง 11 เดือนแรก ได้แก่ แร่เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาสูบ กากพืชน้ำมัน แก้วและเซรามิก
.
การนำเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่า 60.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 53.58 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 33.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 31.52 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ สินค้าด้านวิศวกรรม ซัลเฟอร์และเหล็กที่ยังไม่ขึ้นรูป ปุ๋ยและวัตถุดิบผลิตปุ๋ย น้ำมันพืชสำหรับบริโภค และผลิตภัณฑ์จากหนัง
ภาพรวมการนำเข้าสินค้า 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน – กุมภาพันธ์ 2567) มีมูลค่า 620.19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 655.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 387.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 399.03 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญที่หดตัวช่วง 11 เดือนแรก ได้แก่ ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้าย ซัลเฟอร์และเหล็กที่ยังไม่ขึ้นรูป ปุ๋ยและวัตถุดิบผลิตปุ๋ย สินค้าด้านวิศวกรรม และน้ำมันพืชบริโภค
.
ดุลการค้าสินค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขาดดุลการค้า 18.71 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าขาดดุลที่ระดับ 16.48 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้อินเดียขาดดุลการค้าสินค้าสะสม 11 เดือนแรกมูลค่า 225.20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขาดดุลลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขาดดุล 245.94 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
.
2. การค้าบริการ*
เดือนกุมภาพันธ์ 2567 การส่งออกบริการมีมูลค่า 32.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 27.40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การนำเข้า มีมูลค่า 15.39 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 14.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดุลการค้า เกินดุลมูลค่า 16.76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 12.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพรวมการบริการ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน-กุมภาพันธ์ 2567) มีมูลค่าเกินดุล 152.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วง 11 เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ระดับ 129.80 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
.
ข้อคิดเห็น
1. เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มูลค่าส่งออกสินค้าอินเดียอยู่ที่ระดับ 41.40 พันล้านเหรียญสหรัฐสูงสุดในรอบ 11 เดือน โดยเติบโตขึ้น 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หนึ่งในสินค้าสำคัญที่ดันมูลค่าส่งออกอินเดียขณะนี้ ได้แก่ สินค้าด้านวิศวกรรม โดยมีมูลค่าส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกที่ระดับ 98.03 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจัยหลักที่สนับสนุนได้แก่ สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างอินเดียกับประเทศคู่ค้าหลายประเทศที่เริ่มเห็นผลลัพธ์ อาทิ FTA กับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตและออสเตรเลีย ที่ทำให้อินเดียส่งออกได้เพิ่มขึ้นถึง 16% และ 5% ไปยังประเทศดังกล่าวตามลำดับ นอกจากนี้ FTA กับประเทศอื่นๆ อาทิ สหราชอาณาจักร โอมาน และสหภาพยุโรป ก็มีท่าทีเชิงบวกและคาดการณ์ว่าจะมีการลงนามข้อตกลงกันเร็วๆนี้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการส่งออกอินเดียเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของการนำเข้า มูลค่าการนำเข้าสินค้าอินเดียอยู่ที่ระดับ 60.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบ 4 เดือน และเพิ่มขึ้น 12.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้านำเข้าหลักได้แก่ ทองคำ ซึ่งเพิ่มมากถึง 133%
.
2. สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศอินเดียเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เติบโตมากที่สุดในรอบ 5 เดือน (อ้างอิงจากดัชนี Purchasing Manager’s Index : PMI) โดยปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ และความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศเอง โดยอุตสาหกรรมหลักที่โดดเด่น ได้แก่ เหมืองแร่และการก่อสร้าง นอกจากนี้ธุรกิจภาคการบริการของอินเดียเองก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกุมภาพันธ์เติบโตสูงสุดในรอบ 7 เดือน
.
3. รัฐบาลอินเดียเปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของคนในประเทศ (ปีงบประมาณ 2565 -2566) พบว่าคนอินเดียในปัจจุบันมีการใช้จ่ายเงินมากกว่า 10 ปีที่แล้ว และมากขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวหากเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา โดยผลการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 – กรกฎาคม 2566 พบค่าเฉลี่ยต่อเดือนสำหรับการใช้จ่ายครัวเรือนในเขตชนบทและตัวเมืองอยู่ที่ 3,773 รูปี และ 6,459 รูปี ตามลำดับ ในขณะที่ปี 2554-2555 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 2,008 รูปี และ 3,510 รูปี ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้เฉลี่ยของประชากรที่มากขึ้น การเข้าถึงช่องทางออนไลน์ที่ทำให้คนช็อปปิ้งได้ง่ายขึ้น บริการทางการเงินที่ทำให้คนมีเครดิตในการใช้จ่ายมากขึ้น ความนิยมในตัวสินค้าที่เปลี่ยนไป และสภาพสังคมในหลายพื้นที่ที่เปลี่ยนเป็นลักษณะเมืองมากขึ้น
****************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงนิวเดลี
.
*หมายเหตุ: จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดีย ข้อมูลภาคบริการเปิดเผยถึงเดือนมกราคม 2567 ในส่วนของข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นเพียงการประมาณการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเผยข้อมูลครั้งต่อไป
ข้อมูลอ้างอิง:
– Ministry of Commerce and Industry, 15 Mar 2024, Latest Trade Figures
– The Economic times, 16 Mar 2024, Exports rise 11.9% to 11-month high in February
– Financial Express, 27 Mar 2024, FTAs help engineering exports; shipments to Russia double
– Mint, 22 Feb 2024, India’s economy surges further ahead in February
– NDTV Profit, 25 Feb 2024, Indian Household Spending More Than Doubled Over The Decade

thThai