ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่าย (Thai Night) ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในงาน Hong Kong International Film & TV Market 2024 โดยวิธีคัดเลือก

thThai