จังหวัดพระตะบองต้องการนักลงทุนเพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

 

 เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2566 นาย Sok Lou ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เปิดเผยว่า ประเทศจีนสนใจเข้ามาลงทุนในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในจังหวัดพระตะบองเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด

           ระหว่างการประชุมกับคณะผู้แทน ณ จังหวัดพระตะบอง ที่นำโดย นาย Ma Jun รองผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของมณฑลยูนนาน และนาย Sok Lou ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ได้มีการตกลงร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยจังหวัดพระตะบองมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ และถือเป็นเสาเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูก การแปรรูป และการส่งออก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดพระตะบองจะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี แต่การลงทุนในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรยังมีจำกัด ดังนั้น จังหวัดพระตะบองจึงยังต้องการนักลงทุนจากต่างประเทศในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

           นาย Ma Jun กล่าวว่าทั้งสองจังหวัดมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดยาวนาน โดยจังหวัดพระตะบองเป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยเหมาะสมกับการเกษตร ซึ่งความตกลงฯ จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งระหว่างจังหวัดพระตะบองและมณฑลยูนนาน

           นาย Hong Vanak นักวิจัยเศรษฐศาสตร์กัมพูชา กล่าวว่า กัมพูชายังขาดแคลนนักลงทุนหรือบริษัทในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และเห็นว่าหากนักลงทุนหรือบริษัทจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากจังหวัดพระตะบองมีผลิตผลทางการเกษตรมากมาย เช่น มะม่วง ถั่ว ลำไย และสับปะรด โดยจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวกัมพูชา

           นาย Hong Vanak ยังแสดงความเห็นว่า รัฐบาลกัมพูชายังจะได้รับรายได้ทางภาษีจากโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งล่าสุด บริษัท Shindo Shigeharu Shop จำกัด ผู้ผลิตอาหารชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้นำคณะผู้บริหารมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระตะบอง เพื่อสำรวจศักยภาพในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ก่อนที่จะมาลงทุนในจังหวัดพระตะบองเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผักและผลไม้ เป็นต้น

ข้อมูลที่น่าสนใจ

           1) จังหวัดพระตะบอง มีพื้นที่ประมาณ 11,748 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ราบสูงภูเขา และพื้นที่ราบ โดยทิศตะวันออก ติดกับ โตเลสาบและจังหวัดโพธิ์สัตว์ ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดไพลิน และประเทศไทย ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดบันเตียเมียนเจยและเสียมราฐ ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดโพธิ์สัตว์
มีจุดเด่นในด้านโอกาสทางการลงทุนในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

           2) จังหวัดพระตะบอง มีผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่ว และงา เป็นต้น และการปศุสัตว์ ได้แก่ วัว ปลา และจระเข้ อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงสีข้าว โรงอบแห้งสำหรับผลผลิตการเกษตร โรงงานทำน้ำประปา อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำดื่ม น้ำแข็ง เส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา ซอสถั่วเหลือง น้ำปลา และซอสพริก การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

           ตั้งแต่กัมพูชามีความตกลง FTA กับจีน ทำให้กัมพูชาต้องเร่งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้จำนวนมากเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี  ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป สามารถพิจารณาเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเพื่อผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้สิทธิภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนและกัมพูชา เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชายังต้องการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การลงทุนในกัมพูชาในด้านโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรยังเป็นที่ต้องการมาก เนื่องจากกัมพูชาเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรแปรรูป

—————————

ที่มา: The Phnom Penh Post

ธันวาคม 2566

thThai