ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

ผอ.สพบ

นายทวีป ราชาภักดี

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

ช่องทางการติดต่อ

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และข้อมูลธุรกิจการค้าและบริการรายอุตสาหกรรม และตลาดเป้าหมาย (ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ดิจิทัลคอนเทนท์ ธุรกิจการพิมพ์/สิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจบริหารการจัดงานและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจบริการด้านการศึกษา ธุรกิจออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง/ตกแต่งภายใน/ภูมิสถาปัตย์ ธุรกิจ Startup ธุรกิจเฟรนไชส์ ธุรกิจโลจิสติกส์การค้า)
  2. พัฒนาเครือข่ายและฐานข้อมูลด้านนโยบาย มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์การค้าของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
  4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและเพิ่มความเข้มแข็ง เสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและการขยายตลาด
  5. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขยายตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจบริการของไทย
  6. สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจที่มีความคาบเกี่ยวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน หรือสร้างความต้องการใหม่ของลูกค้าได้ (Create New Demand)
  7. เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
thThai