ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง_สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นายพรอนันต์ พุ่มแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ช่องทางการติดต่อ

สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณ และตัวชี้วัดภาพรวมของสำนัก รวมทั้งติดตาม ประเมินผล
 2. บูรณาการฐานข้อมูลในกรอบงานของสำนัก
 3. อำนวยการด้านการบริหารจัดการของสำนัก ระบบสารบรรณ งานธุรการ อัตรากำลัง และครุภัณฑ์
 4. พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 5. วิเคราะห์และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวทางการตลาด กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ
 6. สร้างและพัฒนาความตระหนักรู้ด้านอัตลักษณ์กรม (DITP Corporate Identity Awareness) ให้กับบุคลากรและเครือข่ายสมาคมพันธมิตรของกรม
 7. วางแผนงาน บริหารจัดการและดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ (Country Image) และภาพลักษณ์กรม (Corporate Image) ครอบคลุมสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) สื่อใหม่ (New Media) และสื่อในสังคมออนไลน์ (Social Media)
 8. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการตลาดและกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ ผ่านสื่อในสังคมออนไลน์ (Social Media)
 9. บูรณาการและพัฒนาฐานข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของกรมฯ ให้เป็นระบบและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)
 11. เป็นศูนย์รวบรวมและกำกับดูแลการใช้ระบบอัตลักษณ์ ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายและสินทรัพย์อื่นๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมฯ
 12. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์
 13. กำกับดูแลและส่งเสริมการใช้ระบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) ผ่านคณะทำงานภาพลักษณ์กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ
 14. บริหารจัดการการจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงติดตามผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการค้า (Country Image)
 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
thThai