ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทย
ในต่างประเทศ 2

ภารกิจผู้บริหารระดับสูงสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

นายจิรกานต์ เพชรชาติ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

ช่องทางการติดต่อ

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทย ในต่างประเทศ 2

  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และข้อมูลธุรกิจการค้า/สถานการณ์การค้า/สถิติการค้า/โอกาสทางการค้าและการลงทุน รายประเทศ/กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป CIS แอฟริกา และตะวันออกกลาง
  2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจการค้ารายประเทศ/กลุ่มประเทศ
  3. พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรรายประเทศ/กลุ่มประเทศ
  4. พัฒนาความสัมพันธ์ และเครือข่ายกับภาคเอกชน
  5. พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาตลาด
  6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา และการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ รวมทั้งเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมฯ กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
  7. สนับสนุนและประสานงาน HTAs/Marketing Rep. และอื่นๆ ในการช่วยเหลือ/อำนวยความสะดวกทางการค้า ของไทยและต่างประเทศ
  8. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลลู่ทางการค้า การลงทุนและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ดำเนินธุรกิจในตลาดเป้าหมาย (Outward Investment)
  9. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
thThai