ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทย
ในต่างประเทศ 1

S__5816433-transformed2

นางสาวสุพัตรา แสวงศรี

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1

ช่องทางการติดต่อ

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และข้อมูลธุรกิจการค้ารายประเทศ/กลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียตะวันออก/โอเชียเนีย เอเชียใต้
 2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจการค้ารายประเทศ/กลุ่มภูมิภาค
 3. พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรรายประเทศ/กลุ่มภูมิภาค
 4. พัฒนาความสัมพันธ์ และเครือข่ายกับภาคเอกชน
 5. พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาตลาด
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา และการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ รวมทั้งเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
  กรมฯ กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
 7. สนับสนุนและประสานงาน HTAs/Marketing Rep. และอื่นๆ
 8. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลลู่ทางการค้า การลงทุนและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริม การดำเนินธุรกิจในตลาดเป้าหมาย (Outward Investment)
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย
 10. กำกับดูแลศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในตลาดเอเชีย/โอเชียเนีย
 11. รับสมัคร คัดเลือก ตลอนจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของก รมฯในต่างประเทศ เช่น งานแสดงสินค้า Top Thai Brands / Thailand Week / Mini Thailand Week เป็นต้น
 12. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบูรณการการจัดงานแสดงสินค้า
 13. รวบรวมผลการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทาง เพื่อพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งต่อๆ ไปให้มีผลสัมฤทธ์ดียิ่งขึ้น
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
thThai