ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง_สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

นางนิศาบุษป์ วีรบุตร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

ช่องทางการติดต่อ

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ข้อมูลธุรกิจการค้า วัตถุดิบของสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าแฟชั่น สินค้าตลาดเฉพาะ
2. ส่งเสริมการทำการตลาด โดยใช้ยุทธศาสตร์/กิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการขยายตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ
3. พัฒนาเครือข่ายและฐานข้อมูลด้านนโยบายมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการและข้อมูลอื่นที่อยู่ในกรอบงานที่รับผิดชอบ
4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและเพิ่มความเข้มแข็ง เสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและการขยายตลาด รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
5. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขยายตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าแฟชั่น สินค้าตลาดเฉพาะ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

thThai