ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักบริหารกลาง

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง-สำนักบริหารกลาง

นายชัพพล โรจนเสน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ช่องทางการติดต่อ

สำนักบริหารกลาง

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลของกรม และพัฒนาบุคลากรของกรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และงานพิธีการของกรม
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
6. ดำเนินการอื่นใดที่มีได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

thThai