ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง_สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

นายนิษณะ ทวีพาณิชย์

ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

ช่องทางการติดต่อ

สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานเชิงรุก ด้านการตลาดออนไลน์
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสร้างโอกาสทางการค้าผ่าน ช่องทางการค้าออนไลน์ร่วมกับ แพลตฟอร์มพันธมิตรในต่างประเทศ อาทิ โครงการ TOPTHAI การจัด Online In-store Promotion การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ การจัดงานแสดงสินค้าผ่านช่องทาง ออนไลน์
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ Thaitrade.com และอื่นๆ (S.O.S)
  4. พัฒนาการให้บริการศูนย์บริการพาณิชย์ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางการค้า ออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้ส่งออกรายใหม่ และให้ผู้ประกอบการไทย ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศผ่านช่องทาง ออนไลน์ ผ่านโครงการ Cross Border e-Commerce ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก
  6. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทาง การค้าออนไลน์ชั้นนำระดับสากล
  7. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลผู้ประกอบการบน Thaitrade.com และตลาดออนไลน์อื่นๆ พร้อมทั้งประเมิน ผลการดำเนินงาน Thaitrade.com เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  8. สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของ Thaitrade.com ผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์กรพันธมิตร
  9. ขยายลู่ทางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดต่างประเทศ
  10. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
thThai