ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรม

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง_สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม

นางปรียากร ศังขวณิช​

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

ช่องทางการติดต่อ

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ข้อมูลธุรกิจการค้า รวมทั้งวัตถุดิบ เป็นรายอุตสาหกรรม ย่อยและภาพรวมในกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล อาหารไทยสำเร็จรูป ธุรกิจบริการอาหารของไทย ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง”
  2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล อาหารไทยสำเร็จรูป ธุรกิจบริการอาหารของไทย ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
  3. พัฒนาองค์ความรู้และจัดทำฐานข้อมูลด้านนโยบายและธุรกิจการค้าเป็นรายอุตสาหกรรมย่อยและภาพรวม
  4. พัฒนาสินค้าและตลาดสินค้าเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล อาหารไทยสำเร็จรูป ธุรกิจบริการอาหารของไทย ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
  5. ส่งเสริมการตลาด โดยใช้ยุทธศาสตร์/กิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการขยายตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ
  6. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและเพิ่มความเข้มแข็ง เสริมสร้าง ศักยภาพในการผลิตและการขยายตลาด รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
  7. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนข้อมูลและข้อแนะนำแก่ภาคเอกชน
  8. พัฒนา ส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในการเป็นครัวของโลก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  9. พัฒนา ส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับเครื่องหมาย Thai SELECT ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในระดับสากลปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
thThai