ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง_สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

นางภาวินี รวยรื่น

ผู้อำนวยการสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ช่องทางการติดต่อ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

  1. พัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการทุกระดับ
  2. สร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบ การไทยและผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
  3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศที่เหมาะสมตามระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ
  4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. ติดตาม ประมวลผล พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
  6. พัฒนาและบริหารจัดการช่องทางการให้องค์ความรู้สู่การเรียนรู้ยุคใหม่
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
thThai