ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง_กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางเพ็ญนภา อินสว่าง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ช่องทางการติดต่อ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

  1. ตรวจสอบทุกหน่วยงานภายในส่วนราชการ โดยมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน ทำหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
  2. กำหนดเป้าหมายทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานของกรมฯ
  3. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลค่าต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ตลอดจนการบริหารด้านต่างๆ ของกรมฯ
  4. ประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ การให้คำปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริการจัดการที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
thThai