ภารกิจผู้บริหารระดับสูง -
สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

ภารกิจผู้บริหารระดับสูง_สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

นางสุภาพร สุขมาก

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการ แผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน (ตัวชี้วัด) กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมของกรม
  2. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เอกสารประกอบการชี้แจง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ และวิเคราะห์และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลผลิตและรายงานผลการดำเนินงานของกรมฯ
  3. จัดทำข้อมูลด้านวิชาการสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของ รัฐสภา ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม กรอ. พาณิชย์ / ครม. เศรษฐกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม
  4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์โครงการที่เสนอขอใช้เงินกองทุนฯ ของทุกหน่วยงาน (ภาครัฐและภาคเอกชน) เพื่อเสนอและจัดประชุมขออนุมัติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนจัดทำรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ) ประจำปี
  5. ศึกษา/วิเคราะห์ ให้เสนอแนะแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และติดตาม/ประเมินผล/จัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
  6. ศึกษา/วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะ/ปรับปรุง/พัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อมภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) พร้อมทั้งการบริหารจัดการโครงการฯ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
thThai