หลังจากเดือนมีนาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ของจีนมีอัตราการเติบโตของปีต่อปีลดลงอีกครั้งในเดือนเมษายน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลที่แสดง ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) เดือนเมษายนของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจากร้อยละ 0.7 ถ้าเทียบในเดือนมีนาคม และลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบรายเดือน แต่เพิ่มขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นเท่ากับเดือนก่อนหน้า และการเปลี่ยนแปลงเดือนต่อเดือนจากคงที่ในเดือนที่แล้วเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในเดือนเมษายนดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในเดือนมีนาคม การเปลี่ยนแปลงเดือนต่อเดือนจากคงที่เป็นร้อยละ 0.5 ในเดือนก่อนหน้า

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในช่วงเมษายน ปี 2566

ที่มาของรูป https://inews.gtimg.com/om_bt/Oe1UTzg7efGy15RXnsfmGkKEVIES3QCCucOmxtA7h-u_8AA/1000

นาย Dong Lijuan หัวหน้านักสถิติของแผนกเมืองของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตีความข้อมูลเงินเฟ้อเดือนเมษายนว่า ในเดือนเมษายน อุปทานของตลาดโดยรวมเพียงพอและความต้องการของผู้บริโภคค่อยๆ ฟื้นตัว  ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบเป็นรายปี ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ อุปสงค์ของตลาดในประเทศและต่างประเทศที่อ่อนแอโดยทั่วไป และฐานการเปรียบเทียบที่สูงในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบเป็นรายปี และลดลง ร้อยละ0.1 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในช่วงเมษายน ปี 2566

ที่มาของรูป https://inews.gtimg.com/om_bt/OjWPvDD3moFP1MV_A71WRt9Gxp0PQyN4dS_v_f5OQvTKEAA/1000

จากมุมมองแบบปีต่อปีดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนหลักจากราคาอาหารและภาคบริการ ราคาอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ราคาที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ส่วนผู้บริโภค ราคาสินค้าลดลงร้อยละ 0.4 และราคาบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน ราคาอาหาร ยาสูบ และแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ประมาณ 0.21 จุดเปอร์เซ็นต์ ในหมวดอาหาร ราคาผลไม้สดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ CPI ประมาณ 0.11 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาเนื้อสัตว์ปศุสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ CPI ประมาณร้อยละ 0.07  ซึ่งราคาของ เนื้อหมูเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ประมาณ 0.05 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ประมาณ 0.01 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาธัญพืชเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.02 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาผักสดลดลงร้อยละ 13.5 ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ลดลงประมาณ 0.33 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำลดลงร้อยละ 0.9 ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ลดลงประมาณ 0.02 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาของสินค้าอีก 7 ประเภทเพิ่มขึ้น 5 เท่าและลดลง 2 ปีต่อปี ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ การศึกษา วัฒนธรรมและความบันเทิงและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ร้อยละ1.9 และ ร้อยละ1.0 ตามลำดับ ราคาเสื้อผ้า ของใช้ประจำวันและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 และ ร้อยละ0.1 ตามลำดับ; ราคาการขนส่งและการสื่อสารและที่อยู่อาศัยลดลง ร้อยละ3.3 และ ร้อยละ1.0 ตามลำดับร้อยละ 0.2

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในช่วงเมษายน ปี 2566

ที่มาของรูป https://inews.gtimg.com/om_bt/OmNcq4kJJsn9q1WZ19AqwKQZnjgWuHFO1mgWU1xUjHSp4AA/1000

จากมุมมองแบบเดือนต่อเดือนดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ในเดือนเมษายนลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน โดยราคาอาหาร โดยเฉพาะผักสดและเนื้อหมู ลดลงมากที่สุด ได้แก่ ราคาอาหารลดลงร้อยละ 1.0 ราคาที่ไม่ใช่อาหารสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 0.5 และราคาบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน ราคาอาหาร ยาสูบ และแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ซึ่งส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ลดลงประมาณ 0.18 จุดเปอร์เซ็นต์ ด้านอาหาร ราคาผักสดลดลงร้อยละ 6.1 ซึ่งส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ประมาณ 0.14 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ลดลงร้อยละ 1.9

ซึ่งส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภคประมาณ 0.06 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งราคาเนื้อหมูลดลงร้อยละ 3.8 ซึ่งส่งผลต่อ ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ประมาณ 0.05 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาผลไม้สด การลดลง 0.7จุดเปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อ ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์ ราคาสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ และส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ประมาณ 0.01 จุดเปอร์เซ็นต์ ราคาของสินค้าอีก 7 ประเภทเพิ่มขึ้น 3 เท่า ทรงตัว และลดลง 2 เดือนต่อเดือน ในหมู่พวกเขา ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ การศึกษา วัฒนธรรมและความบันเทิง และการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ร้อยละ1.0 ร้อยละ0.5 และร้อยละ 0.1 ตามลำดับ ราคาที่อยู่อาศัย สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และบริการล้วนทรงตัว ราคาของ การขนส่งและการสื่อสาร และเสื้อผ้าลดลงร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.1 ตามลำดับ

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในช่วงเมษายน ปี 2566

ที่มาของรูป https://inews.gtimg.com/om_bt/OauFcEd0OvZWm5dJoT9wo2B_CNPi8-8zfC4usMiIQ1wrEAA/1000

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในช่วงเมษายน ปี 2566

ที่มาของรูป  https://inews.gtimg.com/om_bt/OZJVZts0wdjxU8f9OYTwXJp9ofKnS6GOjxyAzwpm7lh3cAA/1000

ในเดือนเมษายน ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI)ลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี และ ร้อยละ0.5 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในเดือนเมษายน ดัชนีราคาผู้ผลิตอุตสาหกรรมแห่งชาติ (PPI) ลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี และ ร้อยละ0.5 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบเป็นรายปี และร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในช่วงเมษายน ปี 2566

แหล่งที่มา https://inews.gtimg.com/om_bt/O9SkFCa_ZRwVSH_XPOzy8kjjylUYh5p_O4A19D0AvF6MQAA/1000

 

ในราคาซื้อของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม ราคาวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 9.2 ราคาวัสดุโลหะเหล็ก ลดลงร้อยละ 9.0 ราคาเชื้อเพลิงและพลังงาน ลดลงร้อยละ 5.3 ราคาวัสดุโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและ สายไฟลดลงร้อยละ 4.5 และราคาวัสดุก่อสร้างและวัสดุอโลหะลดลงร้อยละ 9.0 ราคาลดลงร้อยละ 4.4 ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบรายเดือนดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนเมษายน ซึ่งได้รับผลกระทบหลักจากราคาของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาปัจจัยการผลิตลดลงร้อยละ 0.6 ซึ่งส่งผลต่อระดับราคาผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงประมาณ 0.44 จุดเปอร์เซ็นต์ ในหมู่พวกเขา ราคาของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ลดลงร้อยละ 2.0 ราคาของอุตสาหกรรมวัตถุดิบลดลงร้อยละ 0.8 และราคาของอุตสาหกรรมแปรรูปลดลงร้อยละ 0.4 ราคาของปัจจัยยังชีพลดลงร้อยละ 0.3 ซึ่งส่งผลต่อระดับราคาโรงงานของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงประมาณ 0.07 จุดเปอร์เซ็นต์ ในหมู่พวกเขาราคาอาหารลดลงร้อยละ 0.5 ราคาเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปทรงตัว และราคาสินค้าคงทนอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 0.3 ในราคาซื้อของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ราคาเชื้อเพลิงและพลังงานลดลงร้อยละ 2.0 ราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์และสินค้าเกษตรและปลีกย่อยลดลงร้อยละ 1.1 และราคาวัสดุโลหะเหล็กลดลงร้อยละ 0.4 ราคาของ วัสดุโลหะและสายไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2

 

ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในช่วงเมษายน ปี 2566

แหล่งที่มา https://inews.gtimg.com/om_bt/O6I6-5K6omdcj8fbhKMsHGbRx9y7NvjrnCIOJ22E6q-DYAA/1000

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

หากพิจารณาจากตัวเลขตามรายงาน จะเห็นได้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) มีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก สถานการณ์นี้แสดงถึงภาวะการค้าโดยรวมของประเทศจีนที่อาจจะกระทบจากการตลาดที่ชะลอตัวมาสักพักใหญ่ในปีที่ผ่านมา ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนี้อาจจะดำเนินไปจนถึงกลางๆปี 2566 แต่อาจจะไม่ส่งผลกระทบยาวตลอดทั้งปี

ดังนั้น ในสองไตรมาสแรกของปี2566 ผู้ประการไทยที่อยากจะมาทำธุรกิจในจีนอาจต้องอดทนรอสถานการณ์ทุกอย่างในจีนให้คลี่คลายลงเสียก่อน หรือ สภาพการณ์เคลื่อนตัวของเศรษฐกิจจีนอยู่ในทิศทางที่ดีและมั่นคงขึ้น

 

จำทำโดย สำนักงานการส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

12 พฤษภาคม 2566

แหล่งที่มา

https://new.qq.com/rain/a/20230511A02UZW00

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202305/11/t20230511_38541445.shtml

https://k.sina.com.cn/article_1699432410_654b47da020013oqf.html?from=news&subch=onews

 

 

thThai