กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามรายงานว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานเวียดนามอยู่ที่ 7.9 ล้านเวียดนามด่ง (336 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 578,000 เวียดนามด่ง (24.60 เหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 การฟื้นตัวของการจ้างงานในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 เป็นข่าวดี

อัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.25 ลดลงจุดร้อยละ (percentage point) 0.07 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

The nationwide online job exchange ได้รับการนําร่องเป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุน
ผู้ที่ตกงานหรือถูกลดชั่วโมงการทำงาน

ตามรายงานของสํานักงานสถิติเวียดนาม (GSO) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง 1.3 เท่า ระดับรายได้ของแรงงานในเมืองสูงกว่าแรงงานในชนบทมากกว่า 1.4 เท่า นอกจากนี้มีการเติบโตของรายได้ไม่เท่ากันระหว่างเขตเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศเวียดนาม

ในปี 2565 รัฐสภาเวียดนามไม่ผ่านในการบรรลุเป้าหมายสองประการคือ อัตราการเติบโตเกี่ยวกับขนาดของอุตสาหกรรมการผลิต และอัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามอธิบายว่า กิจกรรมการผลิต ธุรกิจ และการลงทุนประสบปัญหาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ราคาน้ำมัน และวัตถุดิบผันผวนอย่างมาก นอกจากนี้ การส่งออกยังเผชิญกับความท้าทายเมื่ออุปสงค์จากตลาดแบบดั้งเดิมขนาดลดลง ในขณะที่ เศรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับวัสดุนําเข้าอย่างมาก ปัจจัยเหล่านี้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิต

ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 ภาคการแปรรูปและการผลิตลดลงร้อยละ 2.4 ในด้านการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูปที่สําคัญ เช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเท้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ลดการผลิตลงร้อยละ 2-8

จากการสํารวจของ GSO ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ผู้ประกอบการด้านการผลิตประมาณร้อยละ 39 มีคําสั่งซื้อลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 คําสั่งซื้อสิ่งทอ รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์ไม้ลดลงร้อยละ 15-20 การส่งออกอาหารทะเลลดลงมากกว่าร้อยละ 20

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

วิเคราะห์ผลกระทบ

กระทรวงแรงงาน ผู้พิการ และสวัสดิการสังคมของเวียดนาม (Ministry of Labor, War invalids and Social Affairs) กล่าวว่า ในปี 2565 รายได้เฉลี่ยของแรงงานจะอยู่ที่ 6.6 ล้านเวียดนามด่ง/คน/เดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2564 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 อยู่ที่ 7.9 ล้านเวียดนามด่ง (336 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นประมาณ 578,000 เวียดนามด่ง (24.60 เหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยที่เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของคนงานชายอยู่ที่ 8 ล้านเวียดนามด่งต่อคน ซึ่งสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของคนงานหญิงอยู่ที่ 5.9 ล้านเวียดนามด่ง 1.3 เท่า ในเมือง เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของคนงานสูงกว่าในชนบท 1.4 เท่า นอกจากนี้ จังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) ซึ่งพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ยังมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ากรุงฮานอย (Ha Noi) และนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ร้อยละ 25

นำเสนอโอกาส/แนวทางของสคต. ณ นครโฮจิมินห์ 

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้ของแรงงานเวียดนาม แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเวียดนามเพิ่มขึ้น มีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย และมีคุณภาพดีเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าแฟชั่น โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากผุ้บริโภคยังคงนิยมสินค้าเข้ามากกว่า เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ

thThai