หัวข้อข่าว : ฮ่องกงเปิดให้ลงทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวไปอ่าว GBA

ข่าวประจำสัปดาห์ สคต. ณ เมืองฮ่องกง ระหว่าง 1 – 7 พฤษภาคม 2566

ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลกลาง ฮ่องกง และมณฑลกวางตุ้ง ทำให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป รถยนต์พาหนะส่วนตัวของฮ่องกงที่ได้ลงทะเบียน และได้รับอนุญาติแล้วสามารถเดินทางเข้าออกระหว่างฮ่องกงและมณณฑลกวางตุ้งหรืออ่าว Greater Bay Area (GBA) ได้โดยผ่านสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (HZMB)

โครงการนี้ถือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเมืองต่าง ๆ ในฮ่องกงกับอ่าว Greater Bay Area (GBA) เพื่อให้ความสะดวกแก่ชาวฮ่องกงในการขับรถไปด้วยตนเองโดยผ่านสะพาน HZMB ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ พบปะครอบครัว หรือเป็นการท่องเที่ยวระยะสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนฮ่องกงได้ทำความคุ้นเคยกับอ่าว GBA โดยโครงการนี้ยังถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของอ่าว GBA

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อนำรถยนต์ส่วนตัวข้ามไปยังอ่าว GBA จะต้องลงทะเบียนเพื่อจับฉลากทางคอมพิวเตอร์โดยผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดก่อน (www.hzmbqfs.gov.hk)  โดยรอบแรกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 30 พฤษภาคม และจะประกาศผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะสามารถส่งใบสมัครภายในวัน และเวลาที่กำหนดซึ่งจะจัดสรรโดยระบบคอมพิวเตอร์โดยการสุ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2566

หลังจากสมัครแล้ว ผู้สมัครควรเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งรวมถึงการขอรับใบอนุญาตขับขี่ด้วยตนเองล่วงหน้าโดยผ่านเคาน์เตอร์การออกใบอนุญาตในมณฑลกวางตุ้ง การตรวจยานพาหนะในสถานที่ที่กำหนดในฮ่องกง และการรับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัทประกันภัยในฮ่องกงซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก สคต.

ในที่สุดความพยายามในการให้ฮ่องกงเป็นประตูเชื่อมต่ออ่าว GBA ก็ได้กลายเป็นรูปธรรม โดยฮ่องกงเป็นหัวขบวน Greater Bay Area หรือ GBA ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจเชื่อมฮ่องกง มาเก๊า และเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงในมณฑลกวางตุ้งรวม 11 เมือง เชื่อมฮ่องกงในฐานะเป็น Super Connector กับเส้นทางสายไหม (BRI) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของจีน และเป็นโอกาสของไทยที่สามารถร่วมมือกันได้ในหลาย ๆ มิติ เพราะความเจริญของฮ่องกง และ GBA จะมีส่วนสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ให้ไทยทั้งทางด้านวิทยาการ การค้า และการลงทุน เนื่องจากฮ่องกงถือเป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 ของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไทย-ฮ่องกงในปี 2566 (เฉพาะเดือน ม.ค – มี.ค) อยู่ที่ 2,514.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีการขยายตัวถึงร้อยละ2.22 และจะมีสัดส่วนขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

หากผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเสนอบริการหรือมีสินค้าแปลกใหม่ และประสงค์จะนำเข้ามาในตลาดฮ่องกง สามารถรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง หรือสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ thaicomm@netvigator.com

แหล่งข้อมูล : -หนังสือพิมพ์ The Standard ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

                ข้อมูล https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/01/P2023050100298.htm

                ข้อมูลการลงทะเบียน https://www.hzmbqfs.gov.hk/en/

thThai