เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนมีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

NODX

 • ในเดือนมีนาคม 2566 NODX ลดลงที่ -8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX
 • ในเดือนมีนาคม 2566 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ทั้งหมดลดลง สาเหตุหลักมาจาก จีน มาเลเซีย และ ไต้หวัน แต่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ และเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น

NORX

 • ในเดือนมีนาคม 2566 NORX ลดลงที่ -6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเติบโตที่ 0.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Electronic NORX แต่สินค้า Non-Electronic NORX เพิ่มขึ้น
 • การค้าระหว่างประเทศโดยรวม (Total Trade)
 • ในเดือนมีนาคม 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ลดลง ทั้งในส่วนของการส่งออกและการนำเข้า
 • การส่งออกโดยรวมลดลงที่ -6.5% (หลังจากลดลงที่ -2% ในเดือนก่อนหน้า)
 • การนำเข้าโดยรวมลดลงที่ -9% (หลังจากลดลงที่ -4.7%ในเดือนก่อนหน้า)

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร

ในเดือนมีนาคม 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ลดลง -8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -3.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมลดลงที่ 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -3.2% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมลดลงที่-10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -4.7% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนมีนาคม 2566 NODX ลดลงที่ -8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -15.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนมีนาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลงที่ -22.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -26.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ ICs,Disk Media Products และ Parts of PCs ลดลง -28.6%, -41.5% และ -36% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนมีนาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX ลดลงที่ -4.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -12.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (-39.1%) Petrochemicals (-23.1%) และ Food Preparations (-24.2%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนมีนาคม 2566 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ทั้งหมดลดลง ยกเว้น สหรัฐฯ และ เกาหลีใต้ โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ จีน (-14.12%) มาเลเซีย (-23.1%) และไต้หวัน (-30.4%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนมีนาคม 2566 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าลดลงที่ -3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +5.8% ในเดือนก่อนหน้า

 • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย (-15.8%) และ ออสเตรเลีย
  (-15.8%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเติบโตที่ +24.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +13.5% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนมีนาคม 2566 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ลดลงที่ -6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -0.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของทั้งสินค้า Electronic NORX แต่สินค้า Non-Electronic NORX เพิ่มขึ้น

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนมีนาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NORX ลดลงที่ -21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการลดลดงที่ -13.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Disk Media Products (-51.2%)  ICs (-25.6%) และ PCs (-34.5%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนมีนาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเติบโตที่ +18.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+193.9%) ,Pharmaceuticals (+115.2%)  และ Aircraft Parts (+72.2%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนมีนาคม 2566 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกลดลง โดยตลาดที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน (-19.6%) ฮ่องกง (-11.6%) และจีน (-18.3%)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม 2566 ลดลง -8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกลดตัวลง -6.9% และการนำเข้า -10.9% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์ลดลงที่ -8.3% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าลดลงที่ -15.8% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX ต่างลดลง ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า อุปสงค์ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงจากนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดของประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว และความเปราะบางในระบบการเงินของสหรัฐฯ และยุโรป

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมีนาคม 2566 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระบุว่า การส่งออกในเดือนมีนาคม 2566 มีมูลค่า 27,654.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (942,939 ล้านบาท) โดยการส่งออกเดือนนี้หดตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญมีสัญญาณที่ดีจากการกลับมาเป็นบวกในตลาดที่มีสัดส่วนสำคัญต่อการส่งออกของไทย อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย อีกทั้งยังกลับมาเกินดุลการค้าในรอบ 12 เดือน อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจากภาวะเงินเฟ้อ ที่แม้จะผ่อนคลายลงแต่ยังคงทรงตัวในระดับสูง นอกจากนี้การเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมายังคงส่งผลกระทบต่อภาคธนาคาร ภาคธุรกิจ และกำลังซื้อของประชาชน

ที่มา/ข้อมูลภาพ (Credit Photo) :

Enterprise Singaporehttps://www.enterprisesg.gov.sg

BusinessTimes  – https://www.businesstimes.com.sg

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ /เมษายน 2566

thThai