รัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์รถยนต์ไฟฟ้าฉบับแรก (Electric Vehicle Strategy) เพื่อเป็นกรอบการทำงานในการลดอุปสรรคการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV) ของชาวออสเตรเลีย โดยเน้นวัตถุประสงค์การทำงานใน 3 ส่วนหลัก คือ การเพิ่มอุปทานในตลาดของภาครัฐ สนับสนุนระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและกระตุ้นความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของชาวออสเตรเลีย โดยกำหนดผลลัพธ์ไว้ 6 ประการ ดังนี้
1) การเพิ่มทางเลือกของรถยนต์ไฟฟ้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2) ลดการปล่อยมลพิษในภาคคมนาคมขนส่งบนถนน
3) เพิ่มความสะดวกในการชาร์จพลังงาน EV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4) เพิ่มการผลิตและการรีไซเคิลวัตถุดิบในประเทศ
5) ทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกลงเพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื้อได้
6) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าลง
รัฐบาลจะดำเนินการร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาแผนนโยบายเดิมและแผนกลยุทธ์ใหม่ เช่น มาตรฐาน Fuel efficiency standard สำหรับรถยนต์โดยสารประเภท Passenger และรถยนต์ประเภท Light commercial vehicle, นโยบาย Electric car discount แผนการพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จพลังงาน เงินทุนฟื้นฟูเพื่อส่งเสริมการผลิตในประเทศ การเพิ่มเครือข่ายชาร์จพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าในอพาร์ทเม้นท์ จัดทำ National mapping tool, โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉินสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า, จัดเตรียมความพร้อมในการรีไซเคิลชิ้นส่วนและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้น เพื่อให้ชาวออสเตรเลียสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาถูกลง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ตามเป้าภายในปี 2593
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์รถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยให้ชาวออสเตรเลียสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงานสะอาดได้ในราคาถูกลง และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างน้อย 3 ล้านตันภายในปี 2573 และมากกว่า 10 ล้านตันภายในปี 2578
ปัจจุบันมียอดการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียประมาณ 83,000 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 86 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8 ของยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในออสเตรเลียทั้งหมด มี 70 รุ่น (เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV 38 รุ่นและรถยนต์ไฟฟ้าแบบ PHEVs 32 รุ่น) และมีสถานีชาร์จพลังงานสาธารณะมากกว่า 2,390 แห่ง
รัฐบาลออสเตรเลียจัดทำ Consultation และเปิดรับข้อคิดเห็นในการออกแบบมาตรฐาน Fuel efficiency standard ผ่านเว็บไซต์ www.dcceew.gov.au คาดว่า จะได้บทสรุปภายในสิ้นปี 2566 รวมถึงจะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่อีกครั้งในปี 2569

…………………………….
ที่มา: wwww.dcceew.gov.au/www.abc.net.au

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

thThai