ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลัเกณฑ์การพิจารณาคำขอกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดเพิ่มขึ้นตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

thThai