กรอบการสนับสนุนกิจกรรมและค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

thThai