ประกาศกรม เรื่อง การกำหนดโครงสร้าง การจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

thThai