โลหะมีค่าและอัญมณีที่ซื้อขายตั้งแต่ HK$120,000 ต้องลงทะเบียนกับศุลกากรฮ่องกง

thThai