รายงานผลการดำเนินโครงการที่ใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/961668/961668.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai