คำสั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officers (DPO)

thThai