ตัวอย่างกรณีศึกษาการลงโทษการกระทำผิดวินัยของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

thThai