ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

thThai