การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2565 

thThai