เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/902435/902435.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai