แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

c="https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/883506/883506.pdf" width="800px" height="2100px">

thThai