ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/817506/817506.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai