ภาพบรรยากาศอธิบดีและผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/780420/780420.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai