ภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/780416/780416.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai