ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/774682/774682.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai