ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/774683/774683.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai