การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2565

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/772866/772866.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai