ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2564

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/772788/772788.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai